ALGEMENE VOORWAARDEN en Bliss franchise B.V.

Bliss Hypotheken & Consultancy

Tot stand gekomen op 18 september 2019, laatst gewijzigd op 24 februari 2020.
Algemene Voorwaarden Bliss Hypotheken en Consultancy, (ingeschreven bij de KvK onder nummer 75052695) en Bliss Franchise B.V. (ingeschreven bij de KvK onder nummer 76719065), gevestigd aan Stadhoudersdijk 24, 5165 RH, te Waspik.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bliss Hypotheken en Consultancy:
Bliss Hypotheken en Consultancy, ingeschreven bij de KvK onder nummer 75052695. Onder "Bliss Hypotheken en Consultancy" wordt mede vertaan Bliss Franchise B.V.
Bliss Franchise B.V.:
Bliss Franchise B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 76719065. Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Bliss Hypotheken en Consultancy voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Bliss Hypotheken en Consultancy en de Wederpartij.
Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Bliss Hypotheken en Consultancy en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bliss Hypotheken en Consultancy, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Bliss Hypotheken en Consultancy en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Bliss Hypotheken en Consultancy zijn overeengekomen. Indien Bliss Hypotheken en Consultancy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bliss Hypotheken en Consultancy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes
Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Alle offertes van Bliss Hypotheken en Consultancy zijn geldig gedurende de periode die in de offerte is opgenomen. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.
Bliss Hypotheken en Consultancy kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Bliss Hypotheken en Consultancy daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bliss Hypotheken en Consultancy anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Bliss Hypotheken en Consultancy niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Bliss Hypotheken en Consultancy.
Duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Beëindiging overeenkomst
Bliss Hypotheken en Consultancy en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. Zowel Bliss Hypotheken en Consultancy als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde per direct, dus zonder inachtneming van een opzegtermijn, opzeggen.
Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Bliss Hypotheken en Consultancy de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bliss Hypotheken en Consultancy zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Bliss Hypotheken en Consultancy de Wederpartij hierover van tevoren inlichten. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Bliss Hypotheken en Consultancy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Bliss Hypotheken en Consultancy proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. Bliss Hypotheken en Consultancy zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bliss Hypotheken en Consultancy kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Bliss Hypotheken en Consultancy zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Uitvoering overeenkomst
Bliss Hypotheken en Consultancy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bliss Hypotheken en Consultancy heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bliss Hypotheken en Consultancy heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Bliss Hypotheken en Consultancy het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Bliss Hypotheken en Consultancy niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Bliss Hypotheken en Consultancy het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Bliss Hypotheken en Consultancy. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Bliss Hypotheken en Consultancy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
Indien Bliss Hypotheken en Consultancy bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Bliss Hypotheken en Consultancy gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien Bliss Hypotheken en Consultancy het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bliss Hypotheken en Consultancy rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Bliss Hypotheken en Consultancy alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 • De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. Bliss Hypotheken en Consultancy zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Bliss Hypotheken en Consultancy zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

  Uitvoeringstermijnen
  De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Bliss Hypotheken en Consultancy opgegeven termijn. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Bliss Hypotheken en Consultancy gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Bliss Hypotheken en Consultancy heeft verstrekt. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Bliss Hypotheken en Consultancy schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Bliss Hypotheken en Consultancy alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Bliss Hypotheken en Consultancy haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Bliss Hypotheken en Consultancy binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
  Betaling
  Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Bliss Hypotheken en Consultancy aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels overboeking of factuur. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Betaling achteraf dient te geschieden uiterlijk bij het passeren van de hypotheek. Betaling dient te geschieden op een door Bliss Hypotheken en Consultancy aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bliss Hypotheken en Consultancy is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats. Bliss Hypotheken en Consultancy en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Bliss Hypotheken en Consultancy en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Bliss Hypotheken en Consultancy onmiddellijk opeisbaar.
  Incassokosten
  Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Bliss Hypotheken en Consultancy van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Bliss Hypotheken en Consultancy heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Bliss Hypotheken en Consultancy de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
  Opschorting
  Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Bliss Hypotheken en Consultancy het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is Bliss Hypotheken en Consultancy bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: - na het sluiten van de Overeenkomst Bliss Hypotheken en Consultancy omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Bliss Hypotheken en Consultancy kan worden gevergd. Bliss Hypotheken en Consultancy behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
  Ontbinding
  Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Bliss Hypotheken en Consultancy bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is Bliss Hypotheken en Consultancy bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: - na het sluiten van de Overeenkomst Bliss Hypotheken en Consultancy omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Bliss Hypotheken en Consultancy kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bliss Hypotheken en Consultancy kan worden gevergd; - de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; - de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; - de Wederpartij komt te overlijden. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bliss Hypotheken en Consultancy op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Bliss Hypotheken en Consultancy de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Bliss Hypotheken en Consultancy niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Bliss Hypotheken en Consultancy geleden schade.
  Overmacht
  Een tekortkoming kan niet aan Bliss Hypotheken en Consultancy of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bliss Hypotheken en Consultancy geen invloed kan uitoefenen en waardoor Bliss Hypotheken en Consultancy niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Bliss Hypotheken en Consultancy in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. Bliss Hypotheken en Consultancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bliss Hypotheken en Consultancy haar verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Zowel Bliss Hypotheken en Consultancy als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Bliss Hypotheken en Consultancy zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien Bliss Hypotheken en Consultancy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bliss Hypotheken en Consultancy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
  Inspanningsverbintenis
  De overeenkomst tussen Bliss Hypotheken en Consultancy en de Wederpartij leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Bliss Hypotheken en Consultancy garandeert derhalve dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.
  Onderzoek en reclame
  De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 60 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 60 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Bliss Hypotheken en Consultancy gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 60 dagen na ontdekking ervan aan Bliss Hypotheken en Consultancy gemeld te worden. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Bliss Hypotheken en Consultancy binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
  Aansprakelijkheid
  Bliss Hypotheken en Consultancy is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Bliss Hypotheken en Consultancy. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 • Bliss Hypotheken en Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bliss Hypotheken en Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Bliss Hypotheken en Consultancy is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bliss Hypotheken en Consultancy kenbaar behoorde te zijn. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bliss Hypotheken en Consultancy of haar leidinggevende ondergeschikten. Bliss Hypotheken en Consultancy is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten. Indien Bliss Hypotheken en Consultancy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bliss Hypotheken en Consultancy beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Bliss Hypotheken en Consultancy aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Bliss Hypotheken en Consultancy overeenkomstig de verzekering draagt. De Wederpartij dient de schade waarvoor Bliss Hypotheken en Consultancy aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Bliss Hypotheken en Consultancy te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Bliss Hypotheken en Consultancy vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

  Klachtenregeling
  Indien de Wederpartij een klacht heeft over de werkwijze van Bliss Hypotheken en Consultancy zal Bliss Hypotheken en Consultancy haar uiterste best doen om deze naar volle tevredenheid op te lossen. Indien partijen er onderling niet in slagen om tot een, voor beide partijen wenselijke, oplossing van het probleem te komen, kan de Wederpartij de klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het kantoor is aangesloten onder het nummer 300.017.585 Meer informatie is te vinden op www.kifid.nl Uitgezonderd van deze mogelijkheid is de Wederpartij die enkel gebruikmaakt van ‘woonadvisering’ van Bliss Hypotheken & Consultancy en daarbij niet tevens hypothecaire dienstverlening afneemt: De reikwijdte van het KiFiD bestrijkt niet de ‘woonadvisering’ van Bliss Hypotheken en Consultancy. Bliss Hypotheken en Consultancy behandelt alle klachten vertrouwelijk. Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Bliss Hypotheken en Consultancy de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer Bliss Hypotheken en Consultancy de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen. Bliss Hypotheken en Consultancy zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.
  Vrijwaring
  De Wederpartij vrijwaart Bliss Hypotheken en Consultancy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien Bliss Hypotheken en Consultancy door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Bliss Hypotheken en Consultancy zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bliss Hypotheken en Consultancy en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
  Verjaringstermijn
  Voor alle vorderingen jegens Bliss Hypotheken en Consultancy en de door Bliss Hypotheken en Consultancy (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
  Intellectuele eigendom
  Bliss Hypotheken en Consultancy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bliss Hypotheken en Consultancy behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  Geheimhouding
  Zowel Bliss Hypotheken en Consultancy als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Wederpartij en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.
  Privacy en cookies
  De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Bliss Hypotheken en Consultancy verstrekt, zal Bliss Hypotheken en Consultancy zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Bliss Hypotheken en Consultancy handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Bliss Hypotheken en Consultancy zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens. Bij het bezoeken van de website kan Bliss Hypotheken en Consultancy informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Bliss Hypotheken en Consultancy verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Bliss Hypotheken en Consultancy mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Bliss Hypotheken en Consultancy niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Bliss Hypotheken en Consultancy mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden. Bliss Hypotheken en Consultancy zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen. De Wederpartij gaat akkoord dat Bliss Hypotheken en Consultancy de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
  Nieuwsbrief
  De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.
  Wijziging algemene voorwaarden
  liss Hypotheken en Consultancy heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Bliss Hypotheken en Consultancy zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  Wijziging algemene voorwaarden
  Bliss Hypotheken en Consultancy heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Bliss Hypotheken en Consultancy zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  Toepasselijk recht en geschillen
  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bliss Hypotheken en Consultancy partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  Vindplaats
  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder de nummers 75052695 en 76719065.